Uncork

   
Wine Cellar Software, Wine Inventory Tags, Cellar Accessories    
Wine Database   Wine Cellar   Wine Cellar Management   Wine Collection   Wine Tasting Notes   Wine Inventory   Wine Ratings   Iphone Cellar Management   Smartphone Wine Inventory   Smartphone Wine Rack Display   Drink Better Wine   Home Wine Collection

... The Uncorked Cellar is designed with a very detailed, clear and easy-to-navigate interface ...

Written by Thu Ha at www.taimienphi.vn

(English Translation)
"The Uncorked Cellar is the most comprehensive wine management application by providing an inventory database of various liquors. The Uncorked Cellar helps people view, capture, maintain and display information about all the wine data you manage.

Through The Uncorked Cellar the manager can quickly access information about wines such as age, taste and notes related to the manufacturer .... This is rated as one of the The best use for wine enthusiasts is because it provides them with a relatively large amount of data on wines. You can capture information on the value, notes and instructions of over 816 000 different wines.

The Uncorked Cellar makes it easy for people to enter or search for information about the wines they manage. You just enter a first letter of the wine name immediately screen will display a list of the corresponding wine. Each wine information record contains 39 different items, including 10 user-defined items and 2 user-defined notes fields for each wine. Information in the alcohol guide includes the name and address of the producer, the quality, the instructions and the notes provided by the manufacturer. What's more, the gadget also offers a site-by-site search for each type of wine for users to find out more.

The management of wines through The Uncorked Cellar is very convenient because all the information is displayed visually. When a user adds a wine, the software automatically puts this information into a separate frame. You can also move your wine with drag and drop. And customize the frame size to match the image you just added. The other bottles in the price are displayed with smaller images and the color coding according to each type of wine helps management users to easily identify.

The Uncorked Cellar also has the ability to scan UPC bar codes on the bottle to instantly see detailed information about the wine. The Uncorked Cellar Alcohol Management Software provides users with hundreds of thousands of bar code information on a variety of wines. The control of wines with bar codes helps users to manage the wines they manage quickly and accurately.

Users using The Uncorked Cellar can enter information directly from a spreadsheet or import from other wine inventory data. If you already have a wine list in a spreadsheet you can enter this information into The Uncorked Cellar. First you export the information file to CSV format, then fill in the information and re-enter the software to manage.

The Uncorked Cellar is designed with a very detailed, clear and easy-to-navigate interface. Focus users' attention on four main tabs: add new wine information to the repository, sample repositories, charts, and ratings. Plus it's an integrated browser with features that allow you to search for information related to wines. Combined with a large number of search engines and databases worldwide to support censorship.

The Uncorked Cellar provides all the essential features an alcohol manager needs. Users can also access information from reference sources. In particular, you can manage your information with a password, as well as manage access to your personal computer. You can also save this database on Uncork's server and keep a backup on your computer. This means that the user's data is stored in the cloud and accessible from anywhere, on a computer or phone with an Internet connection.

Key Features of The Uncorked Cellar:

 • Wine management software
 • Manage wine with notes, values, manufacturers of over 816,000 different wines
 • Ability to store databases locally or on the Internet
 • Scan the UPC bar code on the bottle for information
 • Visit the manufacturer's website
 • Manage multiple cellars at the same time

Outstanding Features The Uncorked Cellar:

alcohol management software | wine management software | wine cellar management software"

 

(Vietnamese)

The Uncorked Cellar là ứng dụng quản lý rượu vang toàn diện nhất bằng việc cung cấp cơ sở dữ liệu kiểm kê của nhiều loại rượu . The Uncorked Cellar giúp người ugnf và nắm bắt, duy trì và hiển thị thông tin tất cả các dữ liệu rượu mà bạn quản lý.

The Uncorked Cellar người quản lý có thể nhanh chóng truy cập vào thông tin các loại rượu vang như tuổi đời, mùi vị và các ghi chú liên quan tới nhà sản xuất.... Đây được đánh giá là một trong những ứng dụng tốt nhất cho người những người đam mê về rượu vang bởi nó cung cấp cho họ một khối lượng dữ liệu tương đối lớn về các loại rượu. Bạn có thể nắm bắt thông tin về giá trị, ghi chú, hướng dẫn của hơn 816 000 loại rượu vang khác nhau.

The Uncorked Cellar giúp người dùng dễ dàng nhập thêm hoặc tìm kiếm thông tin về các loại rượu mà mình quản lý. Bạn chỉ cần nhập một chữ cái đầu tiên của tên loại rượu lập tức màn hình sẽ hiển thị ra danh sách các loại rượu tương ứng. Mỗi bản ghi thông tin rượu bao cung cấp 39 mục khác nhau, bao gồm 10 mục để người dùng tự định nghĩa và 2 trường ghi chú từng loại rượu. Thông tin trong hướng dẫn rượu bao gồm tên và địa chỉ sản xuất, chất lượng, hướng dẫn và ghi chú do nhà sản xuất cung cấp. Hơn thế nữa tiện ích còn cung cấp tính năng tìm kiếm trang web của từng loại rượu để người dùng tìm hiểu thêm thông tin.

Việc quản lý các loại rượu vang thông qua The Uncorked Cellar hết sức thuận tiện bởi tất cả các thông tin đều hiển thị một cách trực quan. Khi người dùng thêm thông tin một loại rượu, phần mềm sẽ tự động đặt thông tin này vào một một khung riêng biệt. Bên cạnh đó bạn cũng có thể di chuyển hình ảnh loại rượu của mình bằng thao tác kéo thả và khung. Và tùy chỉnh kích thước khung sao cho phù hợp với hình ảnh mà bạn vừa thêm. Các chai khác trong giá được hiển thị với hình ảnh nhỏ hơn đồng thời mã màu theo từng loại rượu giúp người dùng quản lý dễ dàng nhận diện.

The Uncorked Cellar còn có khả năng quét các mã vạch UPC trên chai để ngay lập tức xem thông tin chi tiết về loại rượu này. Phần mềm quản lý rượu The Uncorked Cellar cung cấp cho người dùng hàng trăm ngàn thông tin mã vạch của nhiều loại rượu khác nhau. Việc kiểm soát các loại rượu bằng mã vạch giúp người dùng thống kế được các loại rượu mà mình quản lý một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Người dùng sử dụng The Uncorked Cellar có thể nhập các thông tin trực tiếp từ bảng tính hoặc nhập từ các dữ liệu kiểm kê rượu vang khác. Nếu bạn đã có một danh sách thông tin các loại rượu vang trong một bảng tính bạn có thể nhập thông các thông tin này vào The Uncorked Cellar. Đầu tiên bạn xuất các file thông tin ra định dạng CSV, sau đó tiến hành điền thông tin và nhập trở lại phần mềm để quản lý.

The Uncorked Cellar được thiết kế với giao diện làm việc rất chi tiết, rõ ràng và dễ điều hướng. Tập trung chú ý của người dùng vào 4 tab chính: thêm thông tin loại rượu mới vào kho, kho mẫu, sơ đồ và xếp hạng. Thêm vào đó là một trình duyệt được tích hợp với tính năng cho phép bạn tìm kiếm các thông tin liên quan đến các loại rượu. Kết hợp với một lượng lớn các công cụ tìm kiếm và cơ sở dữ liệu trên toàn thế giới để hỗ trợ kiểm duyệt.

The Uncorked Cellar cung cấp đầy đủ các tính năng thiết yếu mà một người quản lý rượu cần có. Người dùng cũng có thể truy cập các thông tin từ những nguồn dữ liệu tham khảo. Đặc biệt bạn còn có thể quản lý thông tin của mình bằng mật khẩu, cũng như có thể quản lý quyền truy câp trên máy tính cá nhân. Bạn cũng có thể lưu cơ sở dữ liệu này trên server của Uncork và chỉ giữ bản sao lưu trên máy tính. Điều này đồng nghĩa với dữ liệu của người dùng được lưu trên đám mây và có thể truy cập từ bất kỳ đâu, trên máy tính hay điện thoại có kết nối Internet.

Các tính năng chính của The Uncorked Cellar:

 • Phần mềm quản lý rượu vang
 • Quản lý rượu với các thông tin ghi chú, giá trị, nhà sản xuất của hơn 816000 loại rượu vang khác nhau
 • Có khả năng lưu trữ cơ sở dữ liệu cục bộ hoặc trên Internet
 • Quét mã vạch UPC trên chai để xem thông tin
 • Truy cập trang web của nhà sản xuất
 • Quản lý nhiều hầm rượu cùng lúc

Tính năng nổi bật The Uncorked Cellar:

phần mềm quản lý rượu | phần mềm quản lý rượu vang | phần mềm quản lý hầm rượu vang"

Download the Uncorked Cellar free trial software from here

 

Site Map | Contact Us | Buy Now | Wine Information Uncork - Wine Cellar Inventory Management Privacy Policy | ©1996-2024 Uncork Pty Ltd